Aktuality

Oprava chyby

28.08.2023

26.8.2023 nadobudlo účinnosť oznámenie č. 349/2023 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

5.7.2023 nadobudla účinnosť vyhláška č. 265/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov. Zmena spočíva v doplnení prílohy č. 15 a 17.

1. januára 2024 nadobúda účinnosť zákon č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Zákonom z 10.5.2023 sa zároveň od 1. januára 2024 zruší súčasne platný zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

1. mája 2023 nadobúdne účinnosť zákon č. 74/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

15. marca 2023 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 76/2023 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri...

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu šíreného vzduchom a teda zvyšovanie ochrany čistoty ovzdušia. Tieto ciele sleduje nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý včera 83 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR. Nový zákon zároveň zvyšuje právomoci štátu, okresných...

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky, ktorou sa posunie povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR zároveň pripravuje ďalšie legislatívne zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu a znížia...

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili reformu stavebného odpadu, ktorá pomôže životnému prostrediu, zvýši mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, podporí obehové hospodárstvo a ušetrí peniaze stavebníkov. Reforma je súčasťou novely zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia a je jedným z...