Aktuality

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie by mala zjednodušiť a zrýchliť proces posudzovania z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. Vyplýva to z návrhu legislatívnej úpravy, ktorý v stredu schválila vláda.

Bratislava 30. decembra (TASR) – Pokiaľ nebude mať Slovensko fungujúci Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), envirorezort nebude mať podklady na ďalšie rozhodovania o obehovom hospodárstve.

Oprava chyby

28.08.2023

26.8.2023 nadobudlo účinnosť oznámenie č. 349/2023 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

5.7.2023 nadobudla účinnosť vyhláška č. 265/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov. Zmena spočíva v doplnení prílohy č. 15 a 17.

1. januára 2024 nadobúda účinnosť zákon č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Zákonom z 10.5.2023 sa zároveň od 1. januára 2024 zruší súčasne platný zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

1. mája 2023 nadobúdne účinnosť zákon č. 74/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

15. marca 2023 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 76/2023 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri...