Legislatíva


Na tejto stránke Vám prinášame prehľad najdôležitejších právnych predpisov upravujúcich vybrané oblasti starostlivosti o životné prostredie. Uvádzame aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR.

ODPADOVÉ A HOSPODÁRSTVO A ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU


Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zo dňa 17.3.2015

novela č. 460/2019 Z.z., č. 128/2021 Z.z., č. 216/2021 Z.z., č. 372/2021 Z.z., č. 430/2021 Z.z., č. 292/2017 Z.z., č. 302/2019 Z.z.

Dátum účinnosti: 1.1.2023 - 2.7.2024


Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

zo dňa 13.11.2015

novela č. 320/2017 Z.z. 

Dátum účinnosti: 1.1.2018


Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

zo dňa 28.7. 2015

novela č. 317/2020 Z.z. 

Dátum účinnosti: 1.1.2021


Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

zo dňa 13.11.2015

novela č. 194/2022 Z.z. 

Dátum účinnosti: 2.1.2023


Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

zo dňa 28.7.2015

novela č. 192/2022 Z.z.  

Dátum účinnosti: 2.6.2022 


OCHRANA OVZDUŠIA


Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší

zo dňa 3. marca 2010

novela č. 74/2020 Z.z. 

Dátum účinnosti: 9.4.2020


Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

zo dňa 16. decembra 1998

novela č. 194/2018 Z.z. 

Dátum účinnosti: 1.7.2018


Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z.z.   o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

zo dňa 29. júla 2013

novela č. 197/2018 Z.z. 

Dátum účinnosti: 1.7. 2018


Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

zo dňa 30. novembra 2012

novela č. 98/2021 Z.z. 

Dátum účinnosti: 15.3.2021


Vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

zo dňa 30. novembra 2012

novela č. 316/2017 Z.z. 

Dátum účinnosti: 19.12.2017


Zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z. a zákona č. 348/2015 Z.z.

zo dňa 1. septembra 2009

novela č. 210/2019 Z.z. 

Dátum účinnosti: 1.1.2022


Vyhláška č. 314/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o fluorovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 382/2016 Z.z.

zo dňa 1. septembra 2009

novela č. 382/2016 Z.z. 

Dátum účinnosti: 1.1.2017


OCHRANA VôD


Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)

zo dňa 20.decembra 2022

novela č. 74/2023 Z.z. 

Dátum účinnosti: 1.5.2023


Vyhláška č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

zo dňa 18. júna 2018 

novela č. 76/2023 Z.z.

Dátum účinnosti: 15.3.2023 


Vyhláška č. 418/2010 Z.z.  o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 

zo dňa 15. novembra 2010

novela č. 212/2016 Z.z.  

Dátum účinnosti: 15.7.2016