Legislatíva

Na tejto stránke Vám prinášame prehľad najdôležitejších právnych predpisov upravujúcich vybrané oblasti starostlivosti o životné prostredie. Uvádzame aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR.

ODPADOVÉ A HOSPODÁRSTVO A ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU


Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zo dňa 17.3.2015

novela č. 146/2023 Z.z.

Dátum účinnosti: 1.7.2023 - 2.7.2024


Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

zo dňa 13.11.2015

novela č. 320/2017 Z.z.

Dátum účinnosti: 1.1.2018


Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

zo dňa 28.7. 2015

novela č. 317/2020 Z.z.

Dátum účinnosti: 1.1.2021


Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

zo dňa 13.11.2015

novela č. 259/2023 Z.z.

Dátum účinnosti: od 1.7.2023


Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

zo dňa 28.7.2015

novela č. 192/2022 Z.z.

Dátum účinnosti: 2.6.2022


OCHRANA OVZDUŠIA


Zákon č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zo dňa 17. februára 2023

Dátum účinnosti: od 01.07.2023 do 30.09.2023


Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

zo dňa 16. decembra 1998

novela č. 194/2018 Z.z.

Dátum účinnosti: 1.7.2018 - 31.12.2023


Vyhláška č. 254/2023 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

zo dňa 19. júna 2023

Dátum účinnosti: 1.7.2023


Vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

zo dňa 19. júna 2023

Dátum účinnosti: 1.7.2023


Vyhláška č. 249/2023 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

zo dňa 19. júna 2023

Dátum účinnosti: 1.7.2023


Vyhláška č. 250/2023 Z.z. o kvalite palív

zo dňa 15. júna 2023

Dátum účinnosti: 1.7.2023


Vyhláška č. 256/2023 Z.z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel

zo dňa 19. júna 2023

Dátum účinnosti: 1.7.2023


OCHRANA VôD


Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)

zo dňa 20.decembra 2022

novela č. 74/2023 Z.z.

Dátum účinnosti: 1.5.2023


Vyhláška č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

zo dňa 18. júna 2018

novela č. 76/2023 Z.z.

Dátum účinnosti: 15.3.2023


Vyhláška č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

zo dňa 14. októbra 2010

novela č. 212/2016 Z.z.

Dátum účinnosti: 15.7.2016