Systém environmentálneho manažérstva


Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky umožňujúcich zavedenie systémového prístupu do riešenia ochrany životného prostredia v organizáciách. Činnosť akéhokoľvek organizácie (či už výrobnej alebo nevýrobnej) je neodmysliteľne spätá so životným prostredím. Tieto dva prvky organizácie - environment a činnosť organizácie - sú vo vzájomnom vzťahu a vzájomne na seba pôsobia. Jedným z nástrojov, ktorý môže organizáciám pomôcť riadiť ich činnosť environmentálne vhodným spôsobom, je EMS.

Cieľom zavedenia EMS je neprestajné zlepšovanie environmentálnej politiky v podniku uskutočňovaním pravidelných previerok (auditov) s cieľom zistiť, či systém environmentálneho manažérstva vyhovuje plánovaným oblastiam a či bol správne realizovaný a udržiavaný. Audit EMS sa môže vykonať na úrovni interných subjektov, t. j. audítormi podniku kvalifikovanými pre túto oblasť alebo externými subjektmi, objektívnymi, nestrannými a kvalifikovanými na túto činnosť. Cieľom previerky EMS je zisťovanie, či systém spĺňa účel a ciele, jeho vhodnosť, funkčnosť a efektívnosť. Prispieva k zlepšeniu environmentálneho správania sa firmy a rešpektovania požiadaviek právnej úpravy v oblasti životného prostredia.

Ponúkame vám poradenstvo pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 na úrovni zosúladenia prevádzky s podmienkami platnej legislatívy v oblasti životného prostredia.

Environmentálny audit

Environmentálny audit predstavuje analýzu stavu životného prostredia prevádzky za účelom preverenia súladu s dodržiavaním platnej environmentálnej legislatívy. Uskutočňuje sa pre všetky zložky životného prostredia na základe požiadavky klienta, predovšetkým pre oblasti:

- Odpadové hospodárstvo

- Ovzdušie

- Vodné hospodárstvo

Ponúkame vám environmentálny audit, na základe ktorého vyhodnotíme celkové environmentálne správanie firmy a dodržiavanie podmienok, ktoré boli stanovené príslušnými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a platnou legislatívou. V prípade zistených nedodržiavaní povinností vyplývajúcich zo zákona vám navrhneme opatrenia na nápravu. Súčasťou environmentálneho auditu sú:
  • fyzická prehliadka spoločnosti a zistenie skutkového stavu,
  • preverenie dokumentácie u klienta,
  • zhodnotenie a vypracovanie záverečnej správy o zistených skutočnostiach s návrhom nápravných opatrení a riešení na odstránenie zistených nedostatkov.