Odpadové hospodárstvo a rozšírená zodpovednosť výrobcu


Táto stránka sa zaoberá problematikou nakladania s odpadmi vrátane problematiky rozšírenej zodpovednosti výrobcov a poskytne Vám základnú orientáciu. 

Odpadové hospodárstvo:

Zabezpečíme vám splnenie povinností držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch:

 • zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov
 • vybavenie súhlasov orgánov štátnej správy 
 • vedenie evidencií podľa druhu odpadu
 • ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
 • vypracovanie príslušnej dokumentácie, napr. identifikačné listy nebezpečného odpadu, opatrenia pre prípad havárie (havarijný plán), prevádzkovú dokumentáciu

Rozšírená zodpovednosť výrobcu:

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v zákone o odpadoch alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len "vyhradený prúd odpadu") a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. 

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).

Zjednodušene a zrozumiteľne povedané - napr. výrobcom vyhradeného výrobku - obalov je každý, kto dováža výrobky balené v obaloch, balí výrobky do obalov, resp. si dáva inej osobe baliť svoje výrobky do obalov a uvádza ich na trh v SR. 

Pozor: výrobcom vyhradeného výrobku môžete byť aj keď žiaden výrobok nevyrábate !

Zabezpečíme vám splnenie povinností výrobcu vyhradeného výrobku:

 • registrácia v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovanie zmeny registrovaných údajov,
 • ustanovenie splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18, 
 • plnenie informačnej povinnosti vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, 
 • zabezpečenie plnenia cieľov ustanovených v prílohe č. 3, 
 • zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona, 
 • zabezpečenie zhodnotenia a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3, 
 • vedenie evidencie a ohlasovanie ministerstvu údajov z nej v ustanovenom rozsahu, 
 • plnenie informačnej povinnosti vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)], 
 • zabezpečenie plnenia cieľov zberu