environmentálne služby a poradenstvo

Ovzdušie je dôležitou zložkou životného prostredia. 

Zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný ako:

technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj"). Vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,

Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na:

 • osobitne závažné technologické celky (ďalej len "veľký zdroj"),
 • závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len "stredný zdroj"),
 • ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (ďalej len "malý zdroj").

Vypracujeme dokumentáciu a zabezpečíme splnenie oznamovacích povinností pre prevádzkovateľov malých, stredných a veľkých zdrojov v zmysle zákona o ovzduší a príslušných vykonávacích vyhlášok :

 • prevádzková evidencia o stacionárnych zdrojoch,
 • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov,
 • oznamovanie údajov o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke
 • oznamovanie poplatkovej povinnosti malého zdroja znečisťovania príslušnému obecnému úradu

Povinnosti osôb:

 • Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na ktorých sa vykoná podstatná zmena, musia zodpovedať najlepšej dostupnej technike a všetky zariadenia stacionárnych zdrojov musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok. Podstatná zmena je zmena v charaktere alebo v činnosti stacionárneho zdroja alebo jeho rozšírenie, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie; podstatnou zmenou je aj zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie vo vykonávacom predpise k zákonu.
 • V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len "orgán ochrany ovzdušia") podľa tohto zákona alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak palivo nie je takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zariadenia.
 • Palivá určené na spaľovanie v zariadeniach stacionárnych zdrojov alebo určené na pohon mobilných zdrojov, pre ktoré sú ustanovené požiadavky na kvalitu, sa môžu uvádzať na trh v Slovenskej republike, ak spĺňajú tieto požiadavky. Ak ide o odpady a palivá z nich vyrobené, možno uvádzať na trh v Slovenskej republike len ustanovené druhy palív; to sa nevzťahuje na odpady a palivá z nich vyrobené, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovniach odpadov alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov. Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o palivách v ustanovenom rozsahu, preukazovať kvalitu palív ustanoveným spôsobom a poskytovať ustanovené údaje spotrebiteľom a okresnému úradu.
 • Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike organické rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, tlačiarenské farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel a ďalšie výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel (ďalej len "výrobok"), je povinný vypracovať technickú dokumentáciu výrobku a na požiadanie ju poskytnúť spotrebiteľom, okresnému úradu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len "inšpekcia").
 • Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na domáci trh regulované výrobky, je povinný viesť evidenciu o množstve predaných regulovaných výrobkov a ich kvalite a každoročne tieto údaje predkladať inšpekcii do 15. februára za predchádzajúci rok.
 • Prevádzkovatelia veľkých, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia majú v príslušných ustanoveniach zákona definované konkrétne povinnosti.

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú ďalej povinní:

 • uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona, alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,
 • dodržiavať emisné limity určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo emisné limity určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak emisné limity nie sú pre stacionárny zdroj takto určené, dodržiavať ustanovené emisné limity,
 • vykonať opatrenia na nápravu uložené okresným úradom alebo inšpekciou,
 • zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom; návrh postupu výpočtu množstva emisií predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,
 • odstraňovať bezodkladne nebezpečné poruchové stavy v prevádzke stacionárneho zdroja a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; ak nebezpečné poruchové stavy bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí alebo môžu spôsobiť okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia zastaviť alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti, dovtedy kým nebude zabezpečená jeho prevádzka podľa § 15 ods. 1 písmeno a) zákona,
 • informovať bezodkladne okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a inšpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu ovzdušia a bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,
 • zabezpečiť automatizované monitorovacie systémy emisií, ak je tak ustanovené a prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou, podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a v súlade s ustanovenými požiadavkami na monitorovanie,
 • zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o veľké zdroje podľa osobitného predpisu, ) a ak okresný úrad určí podmienku monitorovania v súhlase alebo ak podmienku monitorovania určí správny orgán v integrovanom povolení a vykonávať ho v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a v súlade s ustanovenými požiadavkami na monitorovanie kvality ovzdušia,
 • umožniť zamestnancom príslušného orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku stacionárnemu zdroju na účely zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly stacionárneho zdroja, monitorovacieho systému a ich prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
 • informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania ustanoveným spôsobom,
 • dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
 • vypracovať na vyzvanie okresného úradu program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa ustanoveného obsahu alebo program znižovania emisií aktualizovať,
 • dodržiavať určené emisné kvóty,
 • podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona a predkladať okresnému úradu potrebné podklady,
 • monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú na stacionárny zdroj a plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a na monitorovanie kvality ovzdušia ustanoveným spôsobom, v ustanovených lehotách a v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo s podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené alebo technické požiadavky a podmienky prevádzkovania alebo požiadavky na automatizované meracie systémy neboli dodržané, bezodkladne o tom informovať okresný úrad a inšpekciu a okresnému úradu predložiť aj príslušný doklad o výsledku kontinuálneho merania alebo diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 8, a v ostatných prípadoch doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti predkladať najneskôr do 60 dní od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste,
 • oznamovať dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa písmen § 15 ods.1 písm. b), d), h) a l) zákona okresnému úradu a inšpekcii a oprávnenej technickej činnosti podľa§ 15 ods.1 písm. i) zákona okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jej začatím; oznamovať skorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej dva pracovné dni pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o päť pracovných dní a menej,
 • podieľať sa na vyzvanie okresného úradu v sídle kraja na vypracovaní programu, integrovaného programu a akčného plánu a plniť opatrenia z týchto dokumentov, ktoré sa ho týkajú,
 • poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje z automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia v ustanovenom čase, rozsahu a formáte a sprístupňovať v reálnom čase údaje z automatizovaných meracích systémov emisií okresnému úradu a inšpekcii,
 • znížiť výkon alebo zastaviť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia, ak sa do 24 hodín nedosiahne jeho prevádzka podľa písmena a) alebo sa neprejde na prevádzku s použitím nízko emisného paliva, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac; celkový čas trvania prevádzky pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia nesmie prekročiť 120 hodín počas 12 mesačného obdobia,
 • informovať okresný úrad a správny orgán v integrovanom povoľovaní o postupe podľa písmena v) do 48 hodín po vzniku poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia,
 • oznámiť bezodkladne okresnému úradu a správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní prerušenie dodávky paliva s nízkym obsahom síry alebo prerušenie dodávky plynu, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac,
 • plniť podmienky uplatňovania prechodných opatrení a požiadavky vyplývajúce z prechodných národných programov, monitorovať a preukazovať ich ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu a v ustanovených lehotách, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, pre ktoré sa uplatňuje prechodné opatrenie podľa § 15a ods. 1,
 • požiadať správny orgán v integrovanom povoľovaní o udelenie výnimky, ak z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 písm. x) nemôžu dodržiavať určený emisný limit; neprekročiť povolený prevádzkový čas pri uplatňovaní tejto výnimky.

Osobitným právnym predpisom sa upravujú:

 • poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • obsah programu znižovania emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • požiadavky a kritéria na sledovanie, hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia,
 • zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
 • kategorizácia a členenie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia,
 • špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia,
 • špecifické požiadavky na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • špecifické požiadavky pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • špecifické požiadavky pre technologické zariadenia,
 • požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok,
 • notifikačné požiadavky pre vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší,
 • obmedzovanie emisií prchavých organických látok pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch,
 • monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia a údaje oznamované do Národného emisného a informačného systému,
 • požiadavky na kvalitu palív a na vedenie evidencie o palivách,
 • technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.

Poplatky

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú ustanovené zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch"). Podľa tohto zákona poplatky platia za ustanovených podmienok právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 € a menej.

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje okresný úrad. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese.

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

Prevádzkovateľ veľkého a prevádzkovateľ stredného zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára príslušnému okresnému úradu úplné a pravdivé

 • údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a
 • údaje o dodržaní určených emisných limitov zistené podľa osobitného predpisu,
 • výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a
 • výpočet ročného poplatku.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa predchádzajúceho odseku a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ani oznamovacia povinnosť.