Ochrana ovzdušia


Zabezpečíme vydanie, resp. aktualizáciu súhlasov štátnej správy:

  • uvedenie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky ,
  • schválenie postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatkov 

Vypracujeme dokumentáciu a zabezpečíme splnenie oznamovacích povinností pre prevádzkovateľov malých, stredných a veľkých zdrojov v zmysle zákona o ovzduší a príslušných vykonávacích vyhlášok :

  • prevádzková evidencia o stacionárnych zdrojoch (interný pokyn k evidencii, priebežná evidencia SZZO, ročná evidencia SZZO, stála evidencia SZZO) ,
  • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov,
  • oznamovanie údajov o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke
  • oznamovanie poplatkovej povinnosti malého zdroja znečisťovania príslušnému obecnému úradu

Zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný ako:

technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj"). Vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,

Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na:

  • osobitne závažné technologické celky (ďalej len "veľký zdroj"),
  • závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len "stredný zdroj"),
  • ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (ďalej len "malý zdroj").