Ochrana vôd


Hlavnými environmentálnymi cieľmi ochrany vôd sú:

  • pre povrchové vody: zabránenie zhoršeniu, ochrana a zlepšovanie stavu, postupné znižovanie znečisťovania...,
  • pre podzemné vody: zabránenie alebo obmedzenie vstupu nebezpečných látok do podzemných vôd, ochrana a zlepšovanie stavu...

Vypracujeme dokumentáciu a zabezpečíme splnenie oznamovacích povinností v zmysle zákona o vodách a príslušných vykonávacích vyhlášok : 

  • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán),
  • Prevádzkový poriadok na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, prevádzkový poriadok skladov ropných látok, ORL a i.), 
  • Prevádzkovú dokumentáciu  
  • Oznámenia a priznania o odbere podzemných vôd 
  • Oznámenia o vypúšťaní odpadových alebo osobitných vôd 

Zabezpečíme ďalšie plnenie povinností podnikateľa (fyzickej alebo právnickej osoby), ktorý nakladá s vodami podľa zákona č. 364/2004 Z. z. :

Vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, potrubných rozvodov a havarijných nádrží

Vykonanie kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží

Návrh vhodného zabezpečenia zariadení a plôch, na ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami

Návrh vhodných havarijných prostriedkov a obsahu havarijnej sady

Výkon funkcie vodohospodára