Vláda schválila novelu zákona o EIA

28.03.2024

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie by mala zjednodušiť a zrýchliť proces posudzovania z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. Vyplýva to z návrhu legislatívnej úpravy, ktorý v stredu schválila vláda.

,,Cieľom návrhu zákona je odstránenie problémov administratívneho procesu vyplývajúcich z praxe, prispôsobenie procesov novej právnej úprave v oblasti výstavby a územného plánovania, skrátenie konaní a zabezpečenie vyššej profesionality štátnej správy, ako aj upravenie procesu v zmysle upozornení Európskej komisie," upozornilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ako predkladateľ návrhu.

Návrh zákona definuje základné pojmy zisťovacie konanie a posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ustanovuje lehoty pre jednotlivé procesné kroky, zaoberá sa povinnosťou predkladať návrh vo variantoch. Ďalej návrh zákona podrobne rieši postavenie účastníka konania a práva dotknutej verejnosti, odbornú spôsobilosť a vzťah ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k zákonu o správnom konaní.

Návrhom zákona sa tiež menia ustanovenia v stavebnom zákone i zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Návrh zákona predložil envirorezort na rokovanie s rozporom s verejnosťou. V rámci pripomienkového konania prišlo k návrhu 757 pripomienok, z toho 392 zásadných.

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) po rokovaní zdôraznil, že novela nezníži ochranu životného prostredia, harmonizácia s európskymi štandardmi však zároveň umožní investorom riadiť sa podľa rovnakých pravidiel ako vo vyspelých západných štátoch.

Nová legislatíva odstraňuje tzv. goldplating, teda uplatňovanie prísnejších pravidiel, ako vyžaduje EÚ, a zároveň znižuje množstvo procesných úkonov v konaniach EIA. ,,Práve tieto konania, ktoré trvajú v iných európskych krajinách 180 dní, tak na Slovensku trvali často 400 až 500 dní, čo doslova likvidovalo záujem zahraničných firiem o investície v rámci našej krajiny. Novela zákona, ktorú sme pripravili, prináša štandardný proces, ktorý platí v európskych krajinách ako Nemecko alebo Rakúsko," dodal Taraba. Envirorezort predloží návrh novely, meniacej 20 rokov starú legislatívu, na najbližšiu schôdzu parlamentu.

Novela EIA ide podľa podpredsedníčky parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Stohlovej (PS) po "ruke" investorom. Kritizuje, že ministerstvo neakceptovalo výhrady verejnosti ani odborných mimovládnych organizácií, kým z prostredia investorov ich prešlo viacero.

,,Oproti pôvodnému návrhu sa ešte rozšíril okruh investícií, ktoré budú prechádzať len zjednodušeným konaním alebo si posúdenie nebudú vyžadovať vôbec. Celkovo tak verejnosť nebude mať informácie ani možnosť vyjadriť sa k približne 95 percentám konaní," dodala.

Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že zmeny sú v prospech investorov. Vyzýva na stiahnutie novely a rokovanie s Európskou komisiou. Tiež kritizuje, že sa v rozpore s Aarhuským dohovorom a európskou smernicou o EIA navrhuje vylúčenie verejnosti z väčšiny konaní.

,,Teda v tzv. zisťovacom konaní, v ktorom sa vybaví drvivá väčšina investícií, sa už občania nebudú môcť vyjadriť a ani podať riadny opravný prostriedok," doplnil člen predsedníctva strany Michal Kiča. Upozornil, že novela výrazne zhorší situáciu s viacerými konaniami o porušenie práva EÚ.

Návrh zákona kritizuje aj iniciatíva My sme les. Podotkla, že zákon vylúči verejnosť z účasti na konaniach k výstavbe priehrad či vodných elektrární v ich okolí.

Zdroj: www.enviroportal.sk