Novelizácia vodného zákona

04.04.2023

1. mája 2023 nadobúdne účinnosť zákon č. 74/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Podstata novelizácie: Definuje sa revitalizácia, podmienky jej ohlásenia a uskutočnenia + definujú sa podmienky odstránenia a zmeny vodnej stavby + upravujú sa pojmy súvisiace s definíciou vodného toku (umelé koryto, upravené koryto, riečny materiál a iné)