Vykonávacie vyhlášky k zákonu o ochrane ovzdušia

01.07.2023

Dnes boli v zbierke zákonov zverejnené vykonávacie vyhlášky k zákonu č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Vyhláška č. 254/2023 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

Vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

Vyhláška č. 249/2023 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Vyhláška č. 250/2023 Z.z. o kvalite palív

Vyhláška č.256/2023 Z.z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel