Prevádzkovanie malých čistiarní odpadových vôd bude jednoduchšie

13.12.2023

Bratislava (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pod vedením podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu začína uskutočňovať prvé legislatívne zmeny.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválili ústavnou väčšinou novelu zákona o vodách a s ním súvisiace pozmeňujúce návrhy.

Cieľom novej legislatívy je uľahčiť život vlastníkom malých čistiarní odpadových vôd. Touto zmenou bude predĺžená lehota na zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd do 31. decembra 2032. Novelu zákona podporilo svojím hlasom 92 poslancov parlamentu.

Predchádzajúca vláda stanovila novelou vodného zákona certifikačnú povinnosť, teda nové povinnosti pre desiatky tisíc vlastníkov malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Tieto podmienky však boli v praxi nevykonateľné. Prevádzkovanie malých čistiarní odpadových vôd, ktoré majú vydané povolenie na 6 alebo 10 rokov, by tak v prípade nepredĺženia lehoty nebolo možné, čím by bo ohrozené právo na priaznivé životné prostredie.

Poslanci v pléne odobrili aj pozmeňujúci návrh týkajúci sa najmä zmeny prijímateľa finančných prostriedkov, získavaných z poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Poplatky boli doteraz príjmom Environmentálneho fondu. Po novom poplatky poputujú do Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodných tokov na Slovensku a použije ich na financovanie svojich zákonných povinností.

Právna úprava novelizuje tiež tzv. Lex Žitný ostrov, teda zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. Niektoré obmedzenia a zákazy činností podľa odsekov 1 až 3 sa po novom nebudú vzťahovať na činnosti na obranu štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej, resp. zriaďovateľskej pôsobnosti.

Novela vodného zákona nadobudne účinnosť 1. januára 2024, niektoré úpravy nadobudnú účinnosť neskôr.

Zdroj: TASR