Minimálne ceny alebo ekonomicky oprávnené náklady? Ministerstvo vysvetľuje

07.11.2020

Poplatky za triedený zber a zhodnotenie odpadov stanovené v návrhu vyhlášky č. 373/2015 Z.z. envirorezort nepovažuje za určenie ceny.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) do 3. novembra 2020 predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Návrh vyhlášky zasypalo viac ako 300 pripomienok rôznych subjektov, z toho 240 pripomienok bolo zásadných. Denník Odpady-portal.sk už podrobnejšie informoval o výhradách Protimonopolného úradu SR (PMÚ) aj pripomienkach Slovenského zduženia pre značkové výrobky (SZZV).

V zákone sú ekonomicky oprávnené náklady

Protimonopolný úrad vo svojej pripomienke upozorňuje na rozpor, že kým ministerstvo chce v novelizovanej vyhláške stanoviť sadzby tzv. recyklačnej poplatkov vo forme minimálnej ceny v eurách za tonu (ministerstvo v návrhu vyhlášky pracuje s formuláciou "ceny od"), nedávno schválené znenie zákona o odpadoch so stanovovaním minimálnych cien nepočíta.

Hoci pôvodný návrh rezortu počítal so zavedením "minimálnych cien," poslaneckým pozmeňovacím návrhom sa ustanovenie v zákone vo finálne zmenilo na "ekonomicky oprávnené náklady."

Ostatná novela zákona o odpadoch tak v § 59 ods. 1 písm. g) zaviedla pre organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) povinnosť "uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia o odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom."

Na rezort životného prostredia sme sa preto obrátili s otázkou, či sa návrhom vyhlášky vrátil k svojmu pôvodnému zámeru stanovovať "minimálne ceny" a akým spôsobom má byť formulácia "cena od" interpretovaná v praxi.

MŽP: Neurčujeme ceny

"Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláške sa skončilo len 3. novembra. Od 4. novembra MŽP SR vyhodnocuje predmetné pripomienky," reagovala Monika Szabó z Odboru komunikácie envirorezortu.

Po vyhodnotení pripomienok ministerstvo plánuje v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády realizovať rozporové konania. Tie sa majú týkať práve pripomienok, ktoré ministerstvo zaevidovalo v rámci pripomienkového konania.

Ku konkrétnym otázkam, ktoré sa týkajú prebiehajúceho legislatívneho procesu, ministerstvo podľa M. Szabó ministerstvo zaujme stanovisko až po jeho skončení. Ako však v reakcii na naše otázky ďalej uviedla, ministerstvo nepovažuje sadzby poplatkov navrhované vo vyhláške za určenie cien.

"Rámcovo ale môžeme potvrdiť, že vyhláška vychádza z reálnych nákladov, ktorých najnižšiu hodnotu odrážajú poplatky," podotkla M. Szabó. "Ich definitívna výška môže byť predmetom trhovej súťaže. Poplatok preto nie je určením ceny."

Zverejnia záznam z konzultácií

Prezidentka Zuzana Čaputová pri podpise novely zákona o odpadov v októbri zdôraznila, že cenová regulácia "môže vyvolať otázniky o hrozbe neprimeraného zásahu do hospodárskej súťaže."

Vo svojom stanovisku preto envirorezort vyzvala, aby proces stanovovania vyhláškových sadzieb prebehol konsenzuálne a "po dôkladnom vypočutí hlasov všetkých účastníkov systému, vrátane výrobcov, a by nebol preferovaný záujem niektorých aktérov."

Envirorezort po prijatí novely zákona v NR SR a ešte pred podpisom zákona hlavou štátu zorganizoval diskusiu so zástupcami výrobcov, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a ďalších dotknutých subjektov. Konkrétne sadzby tzv. recyklačných poplatkov však na nej nepredstavil.

V sprievodnej dokumentácii k návrhu vyhlášky ministerstvo uvádza, že konzultácie k materiálu prebehli s výrobcami následne aj formou videokonferencie 20. októbra.

"Zo strany MŽP SR bol predstavený materiál a hlavné dôvody pre jeho vypracovanie. Prekonzultovaný bol primárne návrh zavedenia sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pre jednotlivé druhy obalových materiálov," uviedlo ministerstvo.

Ako pre Odpady-portal.sk potvrdili viacerí výrobcovia, ministerstvo konkrétne čísla neprezentovalo ani na ďalších diskusiách. Ministerstvo však sľubuje, že priebeh týchto konzultácií po skončení legislatívneho procesu sprístupní verejnosti.

"MŽP zverejní záznam z konzultácií, ktoré prebehli pred pripomienkovým konaním," uzavrela M. Szabó z odboru komunikácie envirorezortu.

Zdroj: Odpady-portal