Ing. Dušan Harant - EKOSAP

                                                        Environmentálne komplexné služby a poradenstvo                                    

                                    zakladajúci člen Združenia poradcov v odpadovom hospodárstve                            O nás


Vznik firmy EKOSAP sa datuje od roku 1998. Naše environmentálne služby a poradenstvo sú určené všetkým firmám a spoločnostiam bez rozdielu veľkosti alebo zamerania. Svoje základné poslanie vidíme v poskytovaní komplexných profesionálnych služieb s cieľom ušetriť našim klientom čas a finančné prostriedky.

Environmentálne poradenstvo chápeme ako proces, v rámci ktorého je firmám poskytovaná podpora a služby týkajúce sa všetkých oblastí životného prostredia. Pomôžeme Vám rozšíriť vaše vedomosti v oblastiach, ktoré sú často pre podnikateľov buď okrajové, alebo vzhľadom na široký rozsah legislatívy nezrozumiteľné. Na stránkach našej firmy nájdete najdôležitejšie informácie súvisiace s problematikou ochrany životného prostredia. 

Environmentálne služby a poradenstvo firmy EKOSAP zahŕňajú externú spoluprácu s klientom od identifikácie environmentálnych povinností formou environmentálneho auditu, zabezpečenia potrebných rozhodnutí a spracovania dokumentácie v zmysle príslušných zákonných noriem, až po udržiavanie požadovanej environmentálnej úrovne prevádzky. 

Uvedené komplexné služby poskytujeme v týchto oblastiach ochrany životného prostredia:

1.  odpadové hospodárstvo

2. ochrana ovzdušia

3. ochrana vôd

4. environmentálny audit, výkon interného audítora

Cieľom je súlad prevádzky s platnou legislatívou pri zohľadnení environmentálnej politiky firmy. Na stránkach našej firmy nájdete najdôležitejšie informácie súvisiace s rôznymi oblasťami životného prostredia. Samozrejmosťou je súvisiaca legislatíva, ktoré je po každej zmene aktualizovaná, takže sa môžete vždy spoľahnúť na presné informácie.  

Ponúkame taktiež služby súvisiace s ochranou zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi, služby odborných prehliadok, skúšok vyhradených technických zariadení, správy budov a ISO noriem. Tieto služby poskytujeme v spolupráci s externou spoločnosťou H & C Safety Group s. r. o.