Zmeny v zákone o vodách od 1.1.2022

30.12.2021

Od 1.1.2022 prichádza k novelizácii zákona o vodách a k nasledovným podstatným zmenám:

§ 24 Zmena alebo zrušenie povolenia na osobitné užívanie vôd 

(1) Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť, ak

d) si to vyžaduje plnenie plánu manažmentu povodí, programu opatrení a plnenie opatrení na dosiahnutie kvality vôd vo vodných útvaroch povrchových vôd určených na odber vody pre pitnú vodu, vôd určených na kúpanie a vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,

e) v dôsledku ním vydaného povolenia dôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 5. 

§ 26 Povolenie na vodné stavby 

(4) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením35) a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.36) Podmienkou vydania stavebného povolenia pre prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod32a)alebo prevádzkovo súvisiacu verejnú kanalizáciu32b) je písomná zmluva podľa osobitného predpisu.32c) Podmienkou vydania kolaudačného rozhodnutia pre verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu je písomná zmluva podľa osobitného predpisu.32d) 

(8) Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej podľa predchádzajúcej vety sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu37a) na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia. Vodná stavba a pásmo ochrany vodnej stavby podľa tohto odseku a povinnosti s nimi súvisiace37a) sú vecné bremená spojené s vlastníctvom pozemku. 

(10) Ak zanikne alebo sa zruší povolenie na osobitné užívanie vôd, orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnúť o podmienkach ďalšieho ponechania alebo odstránenia vodnej stavby, ktorá umožňovala povolené nakladanie s vodou. 

§ 53 Povinnosti vlastníka vodnej stavby

(1) Vlastník vodnej stavby podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c) a g) až i) je povinný

a) udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, riadnu prevádzku vodnej cesty a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov,

b) zabezpečovať odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad jej prevádzkou,

c) udržiavať v riadnom stave dno a brehy vodného toku v mieste vzdutia a starať sa v ňom o nehatený odtok vody a odchod ľadu, najmä odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku,

d) osadiť a udržiavať na vodnej stavbe vodnú značku, ciachy, vodočet, výstražné tabule alebo plavebné znaky,

e) odstraňovať predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej,

f) dodržiavať pokyny správcu vodného toku na dotknutom vodnom toku, napríklad pri nepriaznivých účinkoch sucha a povodní, poruchách technických zariadení a iných prevádzkových poruchách,

g) zabezpečovať ochranu rybárstva a obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a iných vodných živočíchov, to neplatí, ak ide o rybníky, rybochovné zariadenia umiestnené mimo koryta vodného toku alebo malé vodné nádrže osobitne vhodné na chov rýb,

h) vypracovať manipulačný poriadok vodnej stavby a predložiť ho na schválenie orgánu štátnej vodnej správy,

i) dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy a schválený manipulačný poriadok vodnej stavby.

(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom prostredníctvom odborne spôsobilej osoby poverenej ministerstvom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie.

§ 73 Postup v konaní

(1) Na konanie orgánov štátnej vodnej správy (ďalej len "vodoprávne konanie") podľa tohto zákona a na vydanie súhlasu podľa § 48 ods. 4 písm. t) až v) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,64) ak tento zákon neustanovuje inak. Na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. 

§ 80f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022 

(1) Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Kolaudačné konanie ku stavbe malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, pre ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie podľa znenia účinného do 31. decembra 2021, sa vykoná podľa doterajších predpisov.

(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov povolenej podľa doterajších predpisov je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) so znením účinným od 1. januára 2022 do 1. januára 2024; zodpovednosť za nesplnenie podmienok prevádzky a užívania malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov podľa znenia účinného od 1. januára 2022 nesie jej vlastník.

(3) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný zabezpečiť vykonávanie technickej revízie malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov a výsledky technickej revízie odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy od 1. januára 2023.