Zmeny v zákone o odpadoch od 1.1.2022

29.12.2021

V zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch prichádza od 1.1.2022 k nasledovným zmenám:

§ 13 Zákazy

7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

8. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

9. odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem

9.1 inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,

9.2 odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia,

 § 16 Zber odpadu a výkup odpadu 

(12) Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je povinný

a) zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 3, údaje za 

1. kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v súlade s vykonávacím predpisom,

2. kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v súlade s vykonávacím predpisom,

b) zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúce kalendárne polroky údaje ustanovené vo vykonávacom predpise. 

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV 

§ 27 Základné ustanovenia 

(23) Povinnosti podľa odseku 4 písm. e), f), g), h) a i), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje, plní výrobca zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,58a) ktorý uvádza na trh v Slovenskej republike nápoje v týchto obaloch, prostredníctvom správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje.58b)

(24) Povinnosti podľa odseku 4 písm. j), k) a l), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje sa nevzťahujú na výrobcu jednorazových obalov na nápoje, ktorý uvádza na trh v Slovenskej republike nápoje v týchto obaloch. 

Obaly a odpady z obalov  

§ 52 Základné ustanovenie 

(9) Zálohovaným obalom je na účely tohto zákona obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len "záloh"), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa opakovane použiteľné obaly na nápoje.(10) Zálohovaním obalu je na účely tohto zákona činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky. 

§ 54 Povinnosti výrobcu obalov 

(7) Povinnosti podľa odseku 1 písm. d) a f), ak ide o zálohované jednorazové obaly na nápoje, plní výrobca zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktorý uvádza na trh v Slovenskej republike nápoje v týchto obaloch, prostredníctvom správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje. 

§ 56 Povinnosti distribútora obalov 

(7) Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 100 m2.