Zmeny v zákone o fluórovaných skleníkových plynoch od 1.1.2022

29.12.2021

V zákone o fluórovaných skleníkových plynoch prichádza od 1.1.2022 k nasledovným zmenám:

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

§ 3 Všeobecné ustanovenia 

(3) Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo;12) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie

a) fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať,

b) odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov. 

§ 5a Evidencia a oznamovacia povinnosť

(1) Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,15b) výrobkoch a zariadeniach vedie

a) výrobca,

b) dovozca, vývozca, distribútor,

c) odborne spôsobilá osoba.

(2) Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami; záznamy sa uchovávajú najmenej päť rokov.

(3) Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových plynov vedie evidenciu, ktorá obsahuje

a) množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja pre každý druh fluórovaného skleníkového plynu,

b) názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,

c) číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.

(4) Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

(5) Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

(6) Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

(7) Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu14) označí výrobok a zariadenie štítkom vykonanej kontroly na únik.

§ 5b Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny

(1) Zriaďuje sa register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny na účely registrácie prevádzkovateľov a zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a sú kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b) a na účely vedenia evidencie a oznamovania údajov.

(2) Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, je elektronický systém, ktorý je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo. Prevádzku, fungovanie a dostupnosť tohto elektronického systému zabezpečí organizácia poverená ministerstvom.

(3) Organizácia poverená ministerstvom je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, a poskytovať ministerstvu údaje a informácie z registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny.

(4) Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b) je povinný v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, zaregistrovať existujúce zariadenie najneskôr do 31. marca 2022 a nové zariadenie najneskôr do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky.

(5) Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 4 vedie evidenciu podľa tohto zákona a osobitného predpisu15) a zabezpečí zápis údajov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby po vykonaní činností podľa osobitného predpisu14) v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny. Odborne spôsobilá osoba zapíše v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, údaje súvisiace s vykonaním činností podľa osobitného predpisu14) najneskôr do 30 dní od ich vykonania. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby evidencia za príslušný kalendárny rok bola v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, úplná najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.