Revidované nariadenie o preprave odpadu by malo obsahovať tri kľúčové zmeny

02.08.2020

Európska asociácia je presvedčená, že súčasná právna úprava nie je dostatočným riešením pre zabezpečenie efektívneho nakladania s odpadom.

Začiatkom mája Európska komisia oznámila otvorenie konzultácií k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.

Cieľom je získať informácie a podnety ohľadom možnosti revízie súčasného právneho rámca týkajúceho sa prepravy odpadu, ako aj podrobnejšie informácie a stanoviská vnútroštátnych orgánov, odborníkov a súkromných subjektov.

Európska asociácia ESWET, ktorú tvoria dodávatelia v oblasti technológií na energetické zhodnocovanie odpadu, víta túto iniciatívu. Poukazuje však na viaceré body, na ktoré by sa Komisia mala počas možnej revízie zamerať.

Asociácia je presvedčená, že škodlivé zaobchádzanie s odpadmi mimo Európy nemožno akceptovať. Podľa nej musí Únia podporovať interné a udržateľné postupy spracovania odpadu.

Vývoz odpadu do rozvojových krajín problém nerieši

Výrazný nárast produkcie odpadu spôsobený hospodárskym rastom a globalizáciou v posledných desaťročiach bol sprevádzaný nárastom svetového obchodu s odpadom.

Vývoz odpadu do mimoeurópskych krajín, najmä do krajín mimo OECD, v ktorých je environmentálne nakladanie s odpadmi často neisté, vytlačil problém s odpadom z dohľadu, avšak nedokázal ho náležite riešiť.

Opakované zneužívanie medzinárodnej prepravy odpadu zdôraznilo potrebu, aby Únia prebrala zodpovednosť za svoj vlastný odpad v súlade s environmentálnymi normami, tvrdí asociácia.

ESWET víta iniciatívu Komisie vykonať revíziu nariadenia o preprave odpadu v nadväznosti na Európsku zelenú dohodu.

Asociácia preto vyzýva Európsku komisiu, aby prijala prístup založený na blízkosti v oblasti vývozu odpadu a zachovala krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) ako preferenčného partnera.

Namiesto zaťaženia rozvojových krajín európskymi odpadmi by sa preprava odpadu mala realizovať v rámci hraníc Európskej únie a krajín EZVO, myslí si asociácia.

Zároveň vysvetľuje, že krajiny EZVO a Spojené kráľovstvo sú vzhľadom na svoju geografickú blízkosť a významnú integráciu do jednotného trhu najlepším doplnkom systému odpadového hospodárstva Európskej únie.

"Sme pevne presvedčení, že ak chce Európska únia viesť cestu k ekologickejšej budúcnosti, musí prevziať zodpovednosť za svoj vlastný odpad a nie spôsobovať problémy niekomu inému," zdôrazňuje asociácia.

Dostatočná synergia v hierarchii

Komisia by ďalej mala udržať nariadenie o preprave odpadu dostatočne pružné, aby zabezpečila synergiu hierarchie odpadu. Podľa asociácie má totiž v oblasti bezpečného nakladania s odpadom každá úroveň svoju úlohu v obehovom hospodárstve.

Požaduje teda revíziu pravidiel prepravy odpadu, ktorá zahŕňa logiku hierarchie odpadu podľa rámcovej smernice o odpade.

Podľa asociácie sa táto logika netýka zákazu danej možnosti, ale zabezpečenia synergie medzi rôznymi úrovňami hierarchie odpadu, a to tak, aby každý tok odpadu našiel svoju udržateľnejšiu možnosť spracovania.

Zatiaľ čo osobitné nariadenia definujú hierarchiu odpadu a súvisiace ciele, poslaním nariadenia o preprave odpadu je vytvoriť rámec pre bezpečnú prepravu odpadu a rozhodne nie znemožniť odpadu nakladanie určitým spôsobom.

Väčší dôraz na nerecyklovateľný odpad

Asociácia takisto vyzýva k vytvoreniu fungujúceho trhu s druhotnými surovinami získanými recyklačným priemyslom a zariadeniami na energetické využívanie odpadu.

Pri revízii nariadenia o preprave odpadu je totiž podľa ESWET mimoriadne dôležité nezabúdať na nakladanie s nerecyklovateľným, teda takzvaným zvyškovým odpadom.

Aj keď opätovné použitie a recyklácia by mali byť bežnou možnosťou spracovania odpadu, značné množstvo odpadu nie je recyklovateľné.

Je to buď z toho dôvodu, že by takýto odpad znečistil recyklačný prúd, prípadne je príliš degradovaný na to, aby mohol byť znovu recyklovaný, alebo nie je možné z technologického, ekonomického alebo environmentálneho hľadiska uskutočniť takýto proces.

Zariadenia na energetické využívanie odpadov získavajú zo spaľovacieho procesu aj železné a neželezné kovy, čím zaisťujú sekundárne suroviny a vyhýbajú sa energeticky náročnej ťažbe ďalších surovín.

Ako je zdôraznené v Európskom ekologickom dohovore, neustále zvyšovanie celosvetovej ťažby materiálov predstavuje veľké globálne riziko a je zodpovedné za významné emisie skleníkových plynov, vodný stres a stratu biodiverzity.

Komisia by nemala zabúdať na energetické zhodnocovanie

Podľa asociácie je dôležité, aby pravidlá prepravy odpadu nebránili zhodnocovaniu energie z nerecyklovateľného odpadu, keďže by ponechali zneškodňovanie ako jedinú alternatívu nakladania s takýmto odpadom.

ESWET však zároveň zdôrazňuje, že preprava odpadu na zneškodnenie by sa nemala úplne zakázať, pretože takáto metóda je potrebná na riešenie koncovej časti odpadu, ktorú nemožno recyklovať ani zhodnotiť.

Únia by teda nemala prehliadať problematiku spracovania nerecyklovateľného odpadu. Keďže produkcia odpadu rastie, očakáva sa, že sa výrazne zvýši aj potreba nárastu kapacity na spracovanie nerecyklovateľného odpadu, a nie všetky krajiny budú rovnako vybavené na to, aby dokázali dostatočne pružne reagovať.

Zdroj: ESWET