Pri ochrane vôd a ovzdušia každá druhá kontrola odhalila porušenie zákona

04.03.2020

V roku 2019 inšpektori životného prostredia vykonali prelomový počet kontrol na Slovensku. Slovenská inšpekcia životného prostredia si celkovo posvietila na viac ako 3200 prípadov. To je o 450 kontrol viac, ako v roku 2018. Porušenie zákona inšpektori odhalili pri každej tretej kontrole. Najvyššie pokuty putovali do Rohožníka a do firmy pôsobiacej na odkalisku Poša.

"Minulý rok stúpol počet kontrol, došlo k zvýšeniu finančnej hodnoty udelených pokút, zintenzívnila sa spolupráca s policajnými orgánmi a Slovenská inšpekcia životného prostredia sa etablovala aj na medzinárodnom poli," vyhlásil Róbert Ružička, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a viceprezident medzinárodnej enviro-právnej organizácie IMPEL.

Podľa jeho slov čoraz významnejšia časť verejnosti vníma, že zdravé životné prostredie nie je len akousi nadstavbou. "Ale naopak, zdravé životné prostredie je základným kameňom spokojného udržateľného života. To dodáva váhu aj našej práci, ktorá je zároveň aj povolaním pri zachovaní dobrého stavu životného prostredia pre ďalšie generácie. Preto by som chcel vyzdvihnúť prácu a angažovanosť inšpektorov, ktorí vykonávajú neľahkú prácu v teréne a sú autentickými nositeľmi ochrany životného prostredia na Slovensku," podotkol Ružička.

SIŽP v roku 2019 zvýšila počet kontrol o 16 percent. Kým v roku 2018 inšpektori vykonali 2806 kontrol, minulý rok to bolo až 3254. Pri 1 146 kontrolách inšpektori odhalili porušenie právnych predpisov, čo predstavuje podiel 35,21 percent. Celková výška udelených pokút predstavuje sumu takmer 1,7 milióna eur. O pol milióna eur viac ako v roku 2018.

Počtom najviac kontrol sa zameralo na ochranu prírody a krajiny (721 kontrol), na ochranu ovzdušia (716 kontrol), na odpadové hospodárstvo (703 kontrol) a na ochranu vôd (626 kontrol). Najčastejšie porušenie zákona inšpektori odhalili pri ochrane vôd a pri ochrane prírody. Podozrenie sa potvrdilo pri každej druhej kontrole. V oblasti ochrany prírody SIŽP dokonca viackrát na poslednú chvíľu zastavila ťažbu dreva alebo použitie chemických prípravkov vo vzácnych lokalitách.

"Na jednej strane vnímame pozitívny spoločenský trend. No výsledky kontrol potvrdili, že pri dodržiavaní zelenej legislatívy sú na Slovensku stále rezervy. Cieľom SIŽP nemôže byť výlučne ukladanie pokút. Cieľom musí byť dosiahnutie stavu, kedy všetky subjekty dodržiavajú environmentálne predpisy. Len týmto spôsobom dokážeme zaistiť zlepšovanie stavu životného prostredia. Preto je nevyhnutné, aby sa naďalej SIŽP personálne a materiálne posilňovala, tempo ešte zrýchlila a pôsobenie v teréne zintenzívnila. Pri zelenej legislatíve totiž neexistuje rozdiel medzi obeťou a páchateľom. Znečistené životné prostredie sa týka všetkých," pokračuje Róbert Ružička.

Jedna z najväčších pokút za rok 2019 putovala do prevádzky CRH (Slovensko), závod Rohožník. Spoločnosť dostala sankciu 66 tisíc eur za porušenia v oblasti integrovaného povoľovania a kontroly. Druhú najvyššiu pokutu dostala spoločnosť Ekologické služby, Strážske, ktorá prevádzkuje odkalisko Poša. Východoslovenská firma zaplatila takmer 42 tisíc eur pre chýbajúce integrované povolenie. A sankciu 38 tisíc eur inšpektori udelili prevádzke OBCHOD S PALIVAMI, Žilina za porušenie odpadovej legislatívy.

V roku 2019 sa SIŽP darilo prehlbovať spoluprácu doma i na medzinárodnom poli. Zefektívnila sa koordinácia so slovenskou políciou, pri viacerých kontrolách postupovali obe organizácie spoločne. SIŽP organizovalo stretnutia s predstaviteľmi samospráv. Ilustračným príkladom je okrúhly stôl so samosprávami v blízkosti podniku Slovnaft.

V oblasti medzinárodnej spolupráce SIŽP prvýkrát na území Slovenskej republiky zorganizovalo IMPEL Review Initiative - dobrovoľné hodnotenie environmentálnej inšpekcie a SIŽP získala cenné odporúčania k ďalšiemu možnému zlepšeniu výkonu.

Slovenská republika zároveň historicky prvýkrát získala zastúpenie v uvedenej renomovanej enviro-právnej organizácii IMPEL. V decembri 2019 bol na Valnom zhromaždení IMPEL v Helsinkách za viceprezidenta organizácie zvolený generálny riaditeľ SIŽP.

Zdroj: MŽP SR