Parlament schválil dôležité opatrenia z dielne envirorezortu

07.04.2020

Kvôli koronakríze sa odkladá zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Posúvajú sa aj termíny vydávania rozhodnutí, uplatňovania finančných náhrad či žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v skrátenom legislatívnom konaní schválili zákon o niektorých opatreniach v pôsobnosti ministerstva životného prostredia v súvislosti s ochorením COVID-19. Zmeny sa dotknú najmä zákona o zálohovaní nápojových obalov, zákona o ochrane prírody, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona o povodniach, zákona o vodách, geologického zákona, zákona o ovzduší, ako aj zákona o Environmentálnom fonde. Legislatívnu zmenu podporilo 88 poslancov parlamentu.

"Týmito dôležitými novelizáciami zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie reagujeme na krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu," povedal minister životného prostredia Ján Budaj. So zálohovaním PET fliaš a plechoviek sa na Slovensku začne najskôr v roku 2023. Teda o rok neskôr, ako sa pôvodne počítalo. V súčasnosti, najmä kvôli koronakríze, mešká výber správcu zálohového systému. "Výber správcu, ktorý bude schopný efektívne prevádzkovať celý systém, nie je možné prerokovať v riadnom termíne tak, aby sme zálohovanie spustili v roku 2022. Na skutočne efektívnu prípravu systému treba čas, ktorý sme teraz získali. Možno aj na odstránenie nejakých zákonných nedostatkov," doplnil šéf envirorezortu. Novelou zákona o ochrane prírody a krajiny sa posúvajú lehoty na uplatňovanie finančných náhrad za škody spôsobené určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania, a to až do zrušenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. Podľa novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredia nebudú plynúť lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie napríklad miestnej obhliadky, ústneho pojednávania či nazerania do spisov. Posuny lehôt sa dotknú aj zákona o vodách, geologického zákona, zákona o ovzduší či zákona o odpadoch. Posúva sa aj vyhodnocovanie povodňových škôd. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s koronakrízou môžu žiadatelia predkladať na Environmentálny fond svoje žiadosti o podporu do 15. decembra 2020. Posunie sa aj termín zverejňovania špecifikácií na webe Envirofondu do 31. augusta 2020. Legislatívne zmeny nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zdroj: MŽP SR