Novelizácia vyhlášky č. 200/2018 Z.z.

10.03.2023

15. marca 2023 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 76/2023 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

Podstata novelizácie: Novelizácia vyhlášky vydanej na základe vodného zákona upravuje jednotlivé typy nádrží, upravuje podmienky zaobchádzania, prepravy a skladovania znečisťujúcich látok a podmienky schvaľovania havarijných plánov.