Novela zákona o odpadoch schválená

30.11.2019

Parlamentom prešla dôležitá novela zákona o odpadoch, ktorá posunie Slovensko ku krajinám bez zbytočného odpadu

Zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky, zvýhodniť výrobcov, ktorí na trh uvádzajú ekologickejšie a recyklovateľné obaly, obmedziť skládkovanie predovšetkým biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. To sú najdôležitejšie zmeny novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorú koncom novembra schválili poslanci Národnej rady SR.

"Naša legislatívna zmena má jednoznačný cieľ, a to motivovať ľudí odpad triediť, výrobcov vyrábať recyklovateľné výrobky a motivovať samosprávy zaviesť efektívny zber komunálnych odpadov. Je to cesta, po ktorej ideme, ktorú dnes podporili poslanci parlamentu s cieľom spraviť Slovensko zelenšie a čistejšie," povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Koniec niektorým jednorazovým plastovým výrobkom

Od 3.júla 2021 bude na Slovensku zakázané uvádzať na trh niektoré jednorazové plastové výrobky. Týka sa to tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší, ale aj nádob na potraviny nápojových obalov a pohárov na nápoje vyrobených z expandovaného polystyrénu. Dopredávať tieto výrobky sa bude môcť do konca roka 2021.

Končí väčšina výnimiek pre biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne

Biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad z domácností stále tvorí pomerne veľkú časť zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládkach odpadov. Nová legislatíva ruší 3 zo 4 výnimiek pre kuchynský odpad, čím sa zamedzí jeho ukladanie na skládkach odpadov. Od roku 2023 budú musieť bioodpad z kuchyne triediť aj tie mestá, ktoré si uplatňovali výnimku na jeho energetické zhodnocovanie. Od roku 2023 sa tiež ruší výnimka pre samosprávy, pre ktoré je triedenie tohto odpadu technicky zložité - napr. historické časti miest alebo riedko osídlené oblasti. Výnimka na ekonomickú neúnosnosť sa ruší od 1. januára 2021.

Stop skládkovaniu odpadu bez jeho predchádzajúcej úpravy, podpora recyklovaniu

Novela zákona zakazuje skládkovať neupravený odpad Táto úprava musí byť najvhodnejšia nato, aby sa čo najviac obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí. Novela stanovuje ciele recyklácie pre komunálny odpad, a to do roku 2030 triediť a recyklovať 60 % a do roku 2035 - 65 % odpadov z celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu.

Zvýhodnení výrobcovia ekologických výrobkov

Novela zvýhodňuje výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov. Zavádza sa ekomodulácia, kolektívne organizácie združujúce výrobcov tak budú musieť zohľadniť vo svojich cenníkoch recyklovateľnosť, trvanlivosť či možnosti opätovného použitia výrobku. V praxi to znamená, že výrobca, ktorého výrobok alebo obal je ľahšie recyklovateľný, bude niesť nižšie náklady ako výrobca, ktorého výrobok je ťažko recyklovateľný. Toto opatrenie bude nepriamo motivovať výrobcov, aby hľadali alternatívy a napr. v prípadoch, kde to nie je potrebné, upustili od zložených - kompozitných obalov, alebo nepoužívali viacero druhov obalov na jeden výrobok a podobne.

Zdroj: MŽP