NATUR-PACK úspešne podal ohlásenia za viac ako 7 800 klientov

09.03.2021

OZV NATUR-PACK plní povinnosti pre najväčší počet klientov spomedzi všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV).

Ku koncu roku 2020 to bolo súhrnne viac ako 7 800 spoločností. Klienti NATUR-PACK sú výrobcovia obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj výrobcovia batérií a akumulátorov.

Dňa 26.2.2021 splnil NATUR-PACK v zákonnej lehote za svojich klientov ohlasovaciu povinnosť za rok 2020 podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") a Ministerstvu životného prostredia SR podal zákonom stanovené ohlásenia.

NATUR-PACK už 15 rokov financuje triedený zber na Slovensku

Obsahom ohlásení za všetkých zastúpených výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj batérií a akumulátorov sú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR klientmi organizácie, ako aj informácie o množstvách odpadov z nich, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a recykláciu zabezpečil NATUR-PACK.

Klientom zasiela potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2020 za obaly a neobalové výrobky už po ôsmykrát a za elektrozariadenia a batérie a akumulátory po druhýkrát prostredníctvom elektronickej pošty, a to do konca marca 2021 (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona o odpadoch).

Týmto sú ušetrené dva hárky papiera za každého svojho klienta, čo celkovo znamená viac ako 19 000 ušetrených listov papiera. Aj týmto spôsobom prispieva NATUR-PACK k ochrane životného prostredia.

Poďakovanie patrí všetkým klientom, NATUR-PACK ďakuje za prejavenú dôveru a za využívanie služieb organizácie.