Najviac za plasty, najmenej za obaly z dreva. MŽP ukázalo sadzby recyklačných poplatkov

23.10.2020

Reguláciu tzv. recyklačných poplatkov chce rezort presadiť v skrátenom medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Poplatky za triedený zber a zhodnocovanie obalov a neobalových výrobkov pôjdu nahor. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ukázalo návrh vyhlášky, ktorou zavádza minimálne sadzby týchto poplatkov.

Takzvané recyklačné poplatky uhrádzajú zberovým spoločnostiam organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Tie ich následne premietajú do poplatkov, ktoré im platia zazmluvnení výrobcovia, pôvodcovia odpadov z obalov a neobalov, napríklad potravinári, výrobcovia kozmetiky, vydavatelia tlačovín a ďalší.

Reguláciu cien rezortu umožňuje ostatná novela zákona o odpadoch, ktorú 9. októbra podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Vo vyhláške, ktorú ministerstvo pripojilo k presadenému zákonu, ponechalo tabuľku konkrétnych sadzieb tzv. recyklačných poplatkov prázdnu. Ministerstvo avizovalo, že sadzby navrhne až po diskusii so všetkými zainteresovanými subjektmi.

Konkrétne čísla ukázali až teraz

"Som presvedčený, že recyklačné poplatky treba zreálniť, a to neznamená vždy zvýšiť. Niektoré poplatky máme naozaj vyššie, než majú porovnateľné štáty v našom okolí. Inde sú ale tak výrazne nižšie, že to zadrháva systém," vyhlásil na diskusii so zástupcami výrobcov, zberových spoločností, recyklačných firiem a OZV v druhý októbrový týždeň minister životného prostredia Ján Budaj.

Envirorezort však túto diskusiu zorganizoval až po prijatí novely zákona v NR SR a konkrétne sadzby tzv. recyklačných poplatkov na nej nepredstavil. Ako pre Odpady-portal.sk potvrdili viacerí výrobcovia, ministerstvo konkrétne čísla neprezentovalo ani na ďalších diskusiách.

V sprievodnej dokumentácii k návrhu envirorezort uvádza, že konzultácie k materiálu prebehli s výrobcami obalov formou videokonferencie 20. októbra.

"Zo strany MŽP SR bol predstavený materiál a hlavné dôvody pre jeho vypracovanie. Prekonzultovaný bol primárne návrh zavedenia sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pre jednotlivé druhy obalových materiálov," píše MŽP.

"Zúčastnené subjekty sa zhodli na tom, že súčasný stav triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, je finančne poddimenzovaný a neudržateľný, a preto je nevyhnutne vykonať zmeny v systéme."

Najvyššie poplatky za plasty a VKM

Návrh sadzieb obsahuje až vyhláška, ktorú teraz ministerstvo predložilo do predbežného pripomienkového konania. Následne chce ministerstvo vyhlášku predložiť do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, pričom materiál nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkovania. Dátum účinnosti vyhlášky ministerstvo navrhuje na deň jej vyhlásenia.

Navrhované sadzby pre jednotlivé druhy obalových a neobalových materiálov sumarizuje nasledujúca tabuľka:

Tieto sadzby ministerstvo predstavilo ako minimálne ceny, pričom OZV a zberové spoločnosti sa môžu dohodnúť aj na vyšších cenách, stanovené sadzby však nesmú podliezť. "OZV pre obaly má uhradiť náklady na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré by mali byť minimálne vo výške, ktorá je vypočítaná podľa sadzieb na tonu odpadu," píše MŽP v dôvodovej správe k návrhu.

"Z uvedených sadzieb sa vychádza aj pri dohode o špecifikácii nákladov na triedený zber v zmluve medzi OZV pre obaly a zberovou spoločnosťou, ktorá vykonáva v danej obci zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a z týchto sadzieb vychádza aj orgán štátneho dozoru pri určení nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov pri ukladaní nápravných opatrení," uvádza MŽP.

Reguláciou tzv. recyklačných poplatkov chce ministerstvo vytvoriť takú motiváciu pre podnikateľov, "aby odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov boli spracované environmentálne najvhodnejším spôsobom."

K návrh vyhlášky v predbežnom pripomienkovom konaní, ktorý našej redakcii poskytla Potravinárska komora Slovenska, ministerstvo predložilo tiež analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. V nej tvrdí, že zvýšenie nákladov v dôsledku cenovej regulácie zasiahne približne 16 000 v súčasnosti registrovaných výrobcov obalov a neobalov.

Ako však MŽP priznáva, údaj 16 000 výrobcov nekorešponduje s počtami výrobcov registrovaných v jednotlivých registroch, keďže väčšina výrobcov neobalových výrobkov je aj výrobcom obalov.

Zdroj: Odpady-portal