Jesenná novela zákona o odpadoch

19.10.2021

Prednedávnom  schválili poslanci NR SR zmeny v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré sa dotknú ako firiem, tak aj obcí a zberových spoločností. Novela má byť platná od 1.11.2021

Zmeny pre firmy

Mení sa definícia pôvodcu odpadov - táto zmena sa dotkne najmä obchodných centier a prenajímateľov

- pôvodcom odpadu bude každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy. To znamená, že v prípade, ak má právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ sídlo, prevádzkareň alebo miesto výkonu činnosti v administratívnom alebo obchodnom centre alebo v iných prenajatých priestoroch, v správe prenajímateľa alebo správcu objektu a má uzavretú písomnú zmluvu, ktorej predmetom je zabezpečenie zhromažďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov, pôvodcom týchto odpadov je prenajímateľ priestorov, resp. správca.

Súhlas na zhromažďovanie/skladovanie odpadov dlhšie ako 1 rok pred zneškodnením, 3 roky pred zhodnotením - ruší sa od 1.11.2021

Doposiaľ platilo to, že ak ste chceli odpady zhromažďovať viac ako 1 rok pred zneškodnením alebo 3 roky pred zhodnotením, museli ste požiadať úrad o súhlas - §14 ods. 1 pís. i).

Po novom sa tento súhlas ruší, čo pre firmy znamená, že odpady, ktoré idú na zneškodnenie je potrebné vyviesť do jedného roka od vzniku a odpady, ktoré idú na zhodnotenie do troch rokov od vzniku. Dlhšie skladovanie už nebude možné.

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje viac ako 1 tonu nebezpečného odpadu ročne - ruší sa od 1.11.2021

Aktuálne vydané súhlasy na zhromažďovanie nebezpečného odpadu stratia po 30.10. 2021 platnosť. Ďalej sa už nebudú používať.

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom - §97 ods. 1 pís. f) - ruší sa od 1.11.2021

Nakladanie s nebezpečným odpadom, vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečného odpadu alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.

Súhlas na nakladanie s odpadom s obsahom azbestu ostáva v platnosti do doby, na ktorú bol vydaný.

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom nahradí registrácia v zmysle § 98.

Odosielanie sprievodných listov nebezpečného odpadu - SLNO

Z § 26 ods 2b) zákona o odpadoch sa vypúšťa text za ; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úrad.

Od 1.11. 2021 sa budú kópie SLNO odosielať na Okresný úrad v mieste nakládky a Okresný úrad v mieste vykládky.

Pravdepodobne sa zmení aj vzor tlačiva a vypisovanie SLNO. Ale to upresní až nová vykonávacia vyhláška.

Zmeny pre zberné spoločnosti - platnosť od 1.11.2021

Hierarchia odpadového hospodárstva - § 6 zákona

Zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadov po dotriedení, ktoré sa dajú materiálovo zhodnotiť.

Spoločnosti, ktoré vykonávajú zber odpadov v obciach a mestách budú povinné ponúknuť tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise (upraví vyhláška) na materiálové zhodnotenie. Ak tieto zariadenia odmietnú dané odpady spracovať, napr. pre ich nedostatočnú kvalitu na vstupe, až potom bude môcť byt odpad energeticky zhodnotený.

Nová ohlasovacia povinnosť pre zberové spoločnosti - § 16 zákona

Ten, kto vykonáva zber komunálnych odpadov bude povinný zasielať ministerstvu údaje v ustanovenom rozsahu, najneskôr do 31.7. príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Zmeny v rozšírenej zodpovednosti výrobcu - platnosť od 1.11.2021

Odoslanie výpovede pri zmene OZV - organizácie zodpovednosti výrobcu

Firmy - doručiť do 20. augusta v tom roku, v ktorom sa končí zmluvný vzťah (uzatvorenie minimálne na 2 roky).

Obce - doručiť do 30. septembra v tom roku, v ktorom sa končí zmluvný vzťah (uzatvorenie minimálne na 2 roky).

Zmeny pre obce - platnosť od 1.11.2021

Zverejňovanie výkazu za komunálne odpady na svojom webe - §81 ods. 7 písm. j)

Povinnosť obcí zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade v rozsahu štatistického zisťovania podľa predpisu 109 a) za predchádzajúci kalendárny rok do 31. mája príslušného roka.

Aktuálne sa výkaz zasiela na:

príslušný okresný úrad

organizácii zodpovednosti výrobcu

štatistický úrad SR

ministerstvo životného prostredia

nová povinnosť zverejniť na webe obce

Spustenie ISOH bolo naplánované na začiatok roka 2021. Prax a koronakríza však spôsobili, že ostrý štart tejto odpadovej IT rakety zo strany štátu nenastane skôr ako v roku 2023. Aj to však iba v hypotetickej rovine, pretože do dnešného dňa nepoznáme vyhlášku, ktorá upravuje formu registrácie, rozsah údajov a tiež nebola doposiaľ predstavená žiadna testovacia verzia.

Aké budú nové povinnosti v spojitosti s ISOH ?

Najzávažnejšie zmeny, týkajúce sa spustenia tohto systému, spočívajú vo frekvencii odovzdávania evidencie a v tom, kto všetko bude spadať pod povinnosť túto evidenciu podávať. Pokiaľ ide o frekvenciu, mení sa z ročnej bázy na mesačnú. Čo sa týka povinnosti odosielania formulára, budú pod ňu spadať všetky subjekty, ktoré produkujú akékoľvek množstvo odpadu.

Dvojitá kontrola

Mesačné (alebo inak priebežné) evidencie odpadov by mali byť bilančne kontrolované. V praxi to bude znamenať, že pri presúvaní odpadu budú musieť navzájom sedieť evidenčné výstupy - ako u prijímateľa odpadu, tak aj u odovzdávateľa.

Aké úlohy bude ISOH plniť

Aby mohla naša krajina prijímať nové strategické plány v oblasti odpadového hospodárstva, potrebuje k tomu dobre informované rozhodnutia kompetentných ľudí a teda relevantné dáta. A práve pripravovaný informačný systém by mal slúžiť ako miesto, kde sa budú takéto dáta zhromažďovať.