Jedna z OZV pre obaly nesplnila ciele zberu, hlási ministerstvo

29.04.2021

Ak sa zistenie ministerstva preukáže, OZV hrozí pokuta od SIŽP. Dotknutá OZV odmieta, že by si zákonné povinnosti neplnila.

Jedna z organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré majú aktuálne udelenú autorizáciu na výkon činnosti OZV pre obaly, za posledné sledované obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 nesplnila stanovené ciele zberu.

Vyplýva to z reakcie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). V prípade opakovaného neplnenia povinnosti envirorezort hovorí o zrušení autorizácie OZV.

Dotknutá OZV sa bráni tým, že plnenie cieľov zberu sa má vyhodnocovať za obdobie kalendárneho roka. Argumentuje pritom, že svoje zákonné povinnosti za rok 2019 aj za rok 2020 si splnila.

MŽP SR vyhodnotilo informácie od OZV

V registri autorizácií podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch envirorezort v súčasnosti eviduje 10 OZV s autorizáciou na činnosť OZV pre vyhradený prúd odpadu "obaly." Tieto OZV sú podľa § 28 ods. 4 povinné zabezpečovať plnenie cieľov zberu v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu povinností jednotlivých zastúpených výrobcov.

Ministerstvu sme adresovali otázku, či za posledné sledované obdobie, teda za obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020, všetky autorizované OZV splnili za zastúpených výrobcov povinnosť zabezpečiť plnenie cieľov zberu, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 3a zákona o odpadoch.

"Zistilo sa vďaka doručeným informáciám o plnení cieľov zberu od OZV, ktoré majú aktuálne udelenú autorizáciu na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, že za obdobie od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 ciele zberu nesplnila jedna OZV pre obaly," reagovala Monika Szabó z Odboru komunikácie MŽP SR.

Ako v reakcii na doplňujúcu otázku spresnil Pavol Fejér z Odboru komunikácie MŽP SR, OZV, ktorá v období od začiatku júla 2019 do konca júna 2020 nesplnila ciele zberu, je OZV RECYKLOGROUP so sídlom na Záhradníckej ulici 51 v Bratislave.

OZV RECYKLOGROUP získala autorizáciu na činnosť OZV pre obaly v máji 2016. V roku 2017 dosiahla tržby 1,3 mil. eur a v roku 2018 takmer 1,6 mil. eur, čím sa zaradila k väčším OZV na slovenskom trhu. V roku 2019 jej tržby poklesli na 0,6 mil. eur.

Podľa aktualizovaného zoznamu udelených autorizácií na činnosť OZV pre obaly, ktorý MŽP SR zverejnilo v novembri 2018, pôvodná autorizácia OZV RECYKLOGROUP skončila k 31. decembru 2018. OZV RECYKLOGROUP však o autorizáciu požiadala opätovne a znovu ju získala na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2023.

Zrušeniu autorizácie OZV RECYKLOGROUP na jeseň predchádzali viaceré zistenia o porušeniach zákona o odpadoch. SIŽP do novembra 2018 kontrolovala túto OZV dvakrát, pričom zistila tri porušenia zákona, ktoré ministerstvo oprávňovali odobrať OZV autorizáciu. 

Za porušenie povinnosti hrozí sankcia

V prípade, ak niektorá z OZV nezabezpečí legislatívou určené ciele zberu, podľa zákona o odpadoch jej hrozia sankcia. Jej udelenie majú v rukách štátni inšpektori spadajúci pod rezort životného prostredia.

"Ak sa uvedené zistenie preukáže aj v rámci konania príslušného orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, ktoré má v kompetencii Slovenská inšpekcia životného prostredia, subjekt za porušenie povinnosti dostane podľa zákona o odpadoch pokutu od 1200 eur do 120 000 eur," uviedla M. Szabó.

"V prípade, ak by subjekt, teda držiteľ autorizácie, opakovane nezabezpečil splnenie povinnosti, ministerstvo mu zruší autorizáciu na činnosť OZV," doplnila.

Pokutu môže dostať aj výrobca

Na otázku, či a akým spôsobom budú v prípade potvrdenia zistení o neplnení cieľov zberu penalizovaní výrobcovia, ktorých OZV RECYKLOGROUP zastupuje, MŽP SR nereagovalo.

V prípade nesplnenia povinnosti hrozí podľa § 117 ods. 4 zákona o odpadoch OZV pokuta od 1 500 eur do 200 000 eur a výrobcovi podľa § 117 ods. 3 zákona pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.

Sankcionovanie samotných výrobcov však komplikuje tá skutočnosť, že OZV zabezpečuje plnenie súhrnného objemu povinností jednotlivých výrobcov, čo by si vyžadovalo vypočítanie "pomerných častí" pripadajúcich na jednotlivých výrobcov.

Okrem toho prípadné postihovanie výrobcov sťažuje aj časové hľadisko: kým ciele zbere sú stanovené za "technický" rok od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka, výrobcovia sú v jednotlivých OZV spravidla zazmluvnení na obdobie kalendárneho roka, teda od 1. januára do 31. decembra.

OZV vidí plnenie cieľov inak

So žiadosťou o reakciou na zistenia MŽP SR sme oslovili aj dotknutú OZV RECYKLOGROUP. Tá vo svojom stanovisku odmietla, že by plnenie stanovených cieľov zberu neplnila.

"Ciele zberu a ich plnenie sa vyhodnocuje za obdobie kalendárneho roka. Organizácia zodpovednosti výrobcov RECYKLOGROUP, a.s. si splnila svoje zákonné povinnosti - plnenie ciele zberu tak za rok 2019 ako aj za rok 2020," reagovala OZV RECYKLOGROUP.