Odpadové hospodárstvo a rozšírená zodpovednosť výrobcu

Odpadové hospodárstvo

Táto stránka sa zaoberá problematikou nakladania s odpadmi vrátane problematiky rozšírenej zodpovednosti výrobcov a poskytne Vám  základnú orientáciu. Pre informáciu sme pre Vás pripravili praktický prehľad enviropovinností v kocke.

 Predpokladáme, že spĺňate definíciu pôvodcu, resp. držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch:

 Pôvodca odpadu je

 a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo

 b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy               alebo zloženia týchto odpadov.

  Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

  Prehľad základných povinností držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch:

  • vybavenie súhlasov orgánov štátnej správy + podklady k vydaniu súhlasov ( napr. Opatrenia pre prípad havárie a pod. )
  • zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov
  • vedenie evidencií podľa druhu odpadu
  • ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
  • vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu

Rozšírená zodpovednosť výrobcu:

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v zákone o odpadoch alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
 

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).
 

Pozor: výrobcom vyhradeného výrobku môžete byť aj keď žiaden výrobok nevyrábate !

(4) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný: 

a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov, 

b) ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18, 

c) zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva, 

d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, 

e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3, 

f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona, 

g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3, 

h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje, 

i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)], 

j) vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle; údaje potrebné pre výpočet trhového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 20. marca a údaje potrebné pre výpočet zberového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 15. júla,
 
k) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté. 

 

 

Kontakt

www.ekosap.sk
Andreja Kubinu 1673/21, 91701 Trnava

+421 919024413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode