Ovzdušie

Základné povinnosti podnikateľa v oblasti ochrany ovzdušia :

  • kategorizovať zdroje znečisťovania ovzdušia

  • vybavenie súhlasov orgánov štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

  • vypracovať súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení

  • vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia

  • dodržiavať ustanovené emisné limity

  • vypracovanie ročného hlásenia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia