Environmentálny manažérsky systém (EMS) :

Cieľom zavedenia EMS je neprestajné zlepšovanie environmentálnej politiky v podniku uskutočňovaním pravidelných previerok (auditov) s cieľom zistiť, či systém environmentálneho manažérstva vyhovuje plánovaným oblastiam a či bol správne realizovaný a udržiavaný. Audit EMS sa môže vykonať na úrovni interných subjektov, t. j. audítormi podniku kvalifikovanými pre túto oblasť alebo externými subjektmi, objektívnymi, nestrannými a kvalifikovanými na túto činnosť. Cieľom previerky EMS je zisťovanie, či systém spĺňa účel a ciele, jeho vhodnosť, funkčnosť a efektívnosť.