Environmentálne poradenstvo chápeme ako proces, v rámci ktorého je firmám poskytovaná podpora a služby týkajúce sa  oblasti životného prostredia. Pomôžeme Vám rozšíriť Vaše vedomosti v oblastiach, ktoré sú často pre podnikateľov buď okrajové, alebo vzhľadom na široký rozsah legislatívy nezrozumiteľné.

Odpadové hospodárstvo, rozšírená zodpovednosť výrobcu

Na tejto stránke nájdete najdôležitejšie informácie súvisiace s problematikou nakladania s odpadmi ako aj problematikou rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

  Ovzdušie  

Ovzdušie je dôležitou zložkou životného prostredia. Na tejto stránke preto nájdete základné informácie pre prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov znečisťovania.

Voda

Voda je ďalšou dôležitou zložkou životného prostredia. 

Hlavnými environmentálnymi cieľmi ochrany vôd sú:

  • pre povrchové vody: zabránenie zhoršeniu, ochrana a zlepšovanie stavu, postupné znižovanie znečisťovania...,
  • pre podzemné vody: zabránenie alebo obmedzenie vstupu nebezpečných látok do podzemných vôd, ochrana a zlepšovanie stavu...

Environmentálny manažérsky systém

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky umožňujúcich zavedenie systémového prístupu do riešenia ochrany životného prostredia v organizáciách. Činnosť akéhokoľvek organizácie (či už výrobnej alebo nevýrobnej) je neodmysliteľne spätá so životným prostredím. Tieto dva prvky organizácie – environment a činnosť organizácie – sú vo vzájomnom vzťahu a vzájomne na seba pôsobia. Jedným z nástrojov, ktorý môže organizáciám pomôcť riadiť ich činnosť environmentálne vhodným spôsobom, je EMS.Viac tu: https://www.ekosap.sk/sluzby/

Kontakt

www.ekosap.sk
Andreja Kubinu 1673/21, 91701 Trnava

+421 919024413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode