Odpadové a obalové hospodárstvo

 Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zo dňa 17.3.2015

posledná novela č. 302/2019 Z.z. účinná od 1.1. 2020

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

zo dňa 13.11.2015

posledná novela č. 320/2017 Z.z. účinná od 1.1.2018

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

zo dňa 28.7. 2015

posledná novela č. 378/2018 Z.z. účinná od 1.1.2019

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

zo dňa 13.11.2015

posledná novela č. 379/2018 Z.z. účinná od 1.1.2019

Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

zo dňa 28.7.2015

posledná novela č. 380/2018 Z.z. a č. 186/2018 účinná od 1.1.2019

 

Ovzdušie

Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší 

zo dňa 3. marca 2010

posledná novela č. 194/2018 Z.z. účinná od 1.7. 2018

Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

zo dňa 16. decembra 1998

posledná novela č. 194/2018 Z.z. účinná od 1.7.2018

Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informá­ciách podávaných EK, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

zo dňa 29. júla 2013

posledná novela č. 197/2018 Z.z. účinná od 1.7. 2018

Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

zo dňa 30. novembra 2012

posledná novela č. 315/2017 Z.z. účinná od 19.12.2017

Vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z.  o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

zo dňa 30. novembra 2012

posledná novela č. 316/2017 Z.z. účinná od 19.12.2017

 
Voda
 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)

zo dňa 1. júla 2004
 
posledná novela č. 284/2018 Z.z. účinná od 2.1.2019
 

Vyhláška č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

zo dňa 18. júna 2018 účinná od 15.7.2018
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kontakt

www.ekosap.sk
Andreja Kubinu 1673/21, 91701 Trnava

+421 919024413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode