Európska legislatíva

 
Smernica 2008/98/ES  o odpade a o zrušení určitých smerníc
 
Smernica 94/62/EC       o obaloch a odpadoch z obalov